Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος

null
(κατά κόσμον Στυλιανός)

Ἐγεννήθη ἐν Κολωνίᾳ τῆς Γερμανίας τῷ 1970. Ἐφοίτησεν εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον Φλωρίνης. Εἰς Ἱεροσόλυμα ἀφίκετο τῷ 1987, εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν, καί ἐφοίτησεν ἀναλαβών ἅμα καθήκοντα Λαμπαδαρίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
Ἀποφοιτήσας τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, διωρίσθη Γραμματεύς τῆς Κτηματικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1988, τῷ δέ 1992 Πρεσβύτερος, λαβών ἅμα καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τοῦ 1989 ἕως τῷ 2004, παραλλήλως πρός τά λοιπά αὐτοῦ διακονήματα, εἰργάσθη ἐθελοντικῶς εἰς τό τμῆμαμεταμοσχεύσεως μυελοῦ τῶν ὀστῶν τοῦ Νοσοκομείου Hadassah Ein Karem ὡς μεταφραστής καί συνοδός τῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου νοσηλευομένων ἀσθενῶν.
Τῷ 1990 διωρίσθη Καθηγητής Ψαλτικῆς Τέχνης καί Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, θέσιν ἥν διετήρησεν ἕως τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς αὐτοῦ. Ἔλαβε τό πτυχεῖον τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἐκ τοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν καί τό Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠιδείου.
Τῷ 2002 διωρίσθη Ἡγούμενος ἐν Μπετζάλλᾳ. Περατώσας τάς Θεολογικάς αὐτοῦ σπουδάς
τῷ 2008 ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν, διωρίσθη Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου, βοηθός Βιβλιοθηκάριος, ὑπεύθυνος τοῦ Ρωσοφώνου ποιμνίου καί τῆς Ποιμαντικῆς διακονίας τῶν φυλακῶν ἐν Ἰσραήλ.
Τῷ 2015 ἔλαβε Master Θεολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου.
Τῷ 2017 ἵδρυσε τήν Ρωσόφωνον Ἐνορίαν τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ ἐν Μπέρ Σέβα.
Τήν 2αν Μαΐου 2018 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων καί διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Μαδηβᾷ τῆς Ἰορδανίας. Ἡ χειροτονία αὐτοῦ ἐτελέσθη τήν 7ην Μαΐου 2018 ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.